32 Kumpulan Kata-Kata Bijak Bahasa Jawa Kuno Pilihan Terbaik

Ojo dumeh,ojo nyleneh,ojo gersulo,ojo suloyo,ojo neko-neko.

Sakbeja-bejane wong sing kuasa, isih luwih bejo wong sing ndagel. 

Sugih tanpa bandha. Digdaya tanpa aji. Nglurug tanpa bala. Menang tanpa ngasorake.

Wong menang iku wong sing bisa ngasorake priyanggane dhewe artinya: pemenang adalah orang yg bisa mengalahkan dirinya sendiri.

Sapa sing gelem gawe senenge liyan iku bakal oleh piwales kang luwih gedhe tinimbang apa kang di tindakake.

JAWA iku = JAya ing jiWA.

Jaman saiki akeh sing padha kleru. Duit dianggep kanca. Lan kekancan mung dadi srana golek duit.

Sing menang aja rumangsa paling dhuwur. Sing kalah aja ngejak tawur.

Pusaka kang paling sekti iku dudu tombak, dudu pedang, dudu keris. Pusaka paling sekti iku dumunung ing jati diri.

Menang ora umuk, kalah ora ngamuk.

Sakpinter-pintere manungsa, ora ana sing bisa gawe utek dhewe. Mula aja ngaku2 paling pinter. Kapinteran kuwi paringane Gusti.

Sampurnaning urip mung bisa digayuh dening wong kang golek kasampurnaning batin.

Pandonga enjing punika: kula ngunjukaken syukur dhumateng Sampeyan Dalem Gusti, awit kula taksih diparingi gesang dumugi samenika.

Alam ora bisa dilawan. Awu sing sumebar iki sejatine berkah Gusti kanggo njaga kasuburan bumi jawa iki. Mula ayo disyukuri wae.

Kepiye dalan uripmu gumantung kepiye pikirmu. Kepiye pikirmu gumantung kepiye dzikirmu.

Sabar kuwi kraSA jemBAR. jembar donyane, jembar jiwane, jembar pikirane, jembar pasedulurane, lan jembar kamulyane.

Wani ngalah, luhur wekasane.

Menang ora jumawa, kalah kudu legawa.

Aja mung golek ‘wah’, mengko dadi owah!

Ati suci marganing rahayu. (Kesucian hati adalah jalan keselamatan)

Wong pinter bisa keblinger. Wong sekti bisa mati. Mula elinga!

Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukma.

Rama kawula ing swarga, Asma Dalem kaluhurna, Kedhaton Dalem ugi rawuha, Karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga.

Yen wani aja wedi-wedi! Yen wedi aja wani-wani!

Ora ana urip kang tanpa masalah. Kanthi anane masalah, awakedhewe bisa sinau pasrah lan manembah Gusti Allah.

Gusti iku cedhak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan.

Kaurmatan iku mung pantes kanggo manungsa kang bisa ngurmati sapepadhane .

Uripe manungsa iku aja digeguyu, aja ditangisi, lan aja dikuya-kuya, nanging supaya dingerteni.

Teges ing prinsip nanging alus ing tumindak.

Sapa arep mulya uga kudu mikirake kamulyane wong liya.

Rupamu elek ra masalah, sing penting tumindakmu becik.

Sing penting dudu sepira suwene uripmu, nanging kepriye anggonmu nglakoni urip kanthi becik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s